Vyberte stránku

Centrum neformálního vzělávání „Konárka“ 

Cílem projektu je vybudovat Centrum neformálního vzdělávání “Konárka“ na jedné z rychle rostoucích, větších obcí Kolínského ORP a tím zvýšit kvalitu vzdělávání v klíčových kompetencích IROP (jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a zároveň zvýšit nedostatečnou kapacitu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v území.
Projekt má vazbu na specifický cíl 4.1 IROP zaměřenou na podporu integrovaných projektů CLLD. Podporované aktivity jsou v souladu s věcným zaměřením a podmínkami uvedenými ve specifickém cíli 2. 4. IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, na nějž navazuje výzva MAS Zálabí – Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Projekt svými aktivitami navazuje na dvě významné strategie a to Strategii sociálního začleňování 2014 – 2020 a Strategie vzdělávací politiky 2020. Obě tyto strategie řeší několik klíčových priorit, avšak společná témata nalézají spolu se specifickým cílem 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IROP ve vzdělávání, snižování nerovností ve vzdělávání, podpoře jeho dostupnosti, v podpoře celoživotního vzdělávání v klíčových kompetencích a to zejména v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, ale také budoucímu uplatnění na trhu práce včetně slazení nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.